IV Klubowa Mila TTT

IV Klubowa Mila TTT

04.06.2016

Polana przy Dzikim Zakątku, ul Chlubna 1a

REGULAMIN BIEGU SZTAFETOWEGO „IV edycja Pierwszej Klubowej Mili TTT”. Sobota 4 czerwca 2016, godz. 17:00

I. CEL IMPREZY
1.Popularyzacja biegów sztafetowych i integracja grup biegowych.

II.ORGANIZATOR
1.Stowarzyszenie Trucht Tarchomin Team.

III.TERMIN I MIEJSCE STARTU
1.Bieg zostanie przeprowadzony w dniu 4.06.2016 r. /sobota/. Start nastąpi o godz. 17:00 w okolicy restauracji i klubu piknikowego „Dziki zakątek ”http://www.dzikizakatek.pl/ ul. Chlubna 1a 03-058 Warszawa.

IV. BIURO ORGANIZACYJNE
1.Biuro Organizacyjne zlokalizowane będzie w okolicy restauracji i klubu piknikowego „Dziki zakątek” i funkcjonować będzie w dniu biegu tj. 4.06.2016 r. w godz. 15:30-16.45.
2.Biuro zawodów zostanie zamknięte 15 minut przed startem, o godzinie 16:45.
3.Pakiety startowe wraz z numerami zostaną wydane tylko tym sztafetom, które zgłoszą się do biura zawodów w pełnym czteroosobowym składzie.

V. UCZESTNICTWO
1.W sztafecie uczestniczą 4-osobowe reprezentacje z klubów sportowych, klubów biegacza, zaproszonych przez Stowarzyszenie Trucht Tarchomin Team.
2.Każdy zaproszony klub może wystawić maksymalnie 3 sztafety – jedną męską, jedną żeńską i jedną mieszaną: dwóch mężczyzn i dwie kobiety.
3.Każdy zawodnik może startować tylko w jednej sztafecie i na jednej zmianie.
4.Zawodnik startujący w sztafecie danego klubu musi być członkiem tego klubu, niedopuszczalne jest startowanie osób reprezentujących inny klub.
5.Przewiduje się limit startujących drużyn: 21.
6.Każda sztafeta pokonuje dystans 4 x 1 mila (1608 metrów).
7.W biegu mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.
8.Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

VI. PRZEBIEG TRASY
1.Bieg zostanie przeprowadzony po leśnej trasie wytyczonej pachołkami, taśmą i strzałkami kierunkowymi, w całości wyłączonej z ruchu drogowego.
2.Długość trasy nie będzie posiadała atestu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki ale organizatorzy zapewniają rzetelne jej zmierzenie.
3.Dokładny przebieg trasy zostanie podany w późniejszym terminie.

VII. ZGŁOSZENIA
1.Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane mailowo na adres zmamla@gazeta.pl. W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny i nazwiska 4 zawodników. Prosimy o wskazanie kapitana drużyny i podanie przy zgłoszeniu jego adresu mailowego i numeru telefonu. Termin zgłoszeń startuje 1.04.2016 o godzinie 12:00 a upływa w dniu 15.05.2016 lub w momencie osiągnięcia limitu 21 drużyn. Zgłoszenie uważa się za przyjęte w momencie wpłynięcia opłaty startowej.
2.Jeżeli po 15.05.2016 zostaną wolne miejsca kluby będą mogły zgłosić dodatkowe sztafety.

VIII. ŚWIADCZENIA
1.Każda drużyna, która zarejestruje się w terminie i dokona opłaty startowej ma zapewniony:
a) nr startowy + 4 agrafki
b) napój i pamiątkowy medal na mecie dla każdego uczestnika
c) możliwość uczestniczenia we wspólnym ognisku po zakończeniu zawodów w ogródku restauracji Bosko- Włosko ul. Tapetowa 12, 1100m od miejsca zawodów. Do zakupu będą min. zestawy ogniskowe – Kiełbaska/bułka/ogórek.

IX. KLASYFIKACJE
1.Uczestnicy sztafety otrzymują pałeczkę sztafetową, którą należy posiadać od startu do mety i na mecie nastąpi jej zdanie.
2.Zagubienie pałeczki dyskwalifikuje zespół.
3.W zawodach będą prowadzone 3 klasyfikacje sztafet: męska, żeńska, mieszana (dwóch mężczyzn, dwie kobiety)
4.Klasyfikacje zostaną ustalone przez sędziów, wg kolejności wbiegania zawodnika ostatniej zmiany na metę. Skład sędziowski zostanie podany w terminie późniejszym.
5.Sztafety występujące w składach mieszanych: jeden mężczyzna i trzy kobiety lub jedna kobieta i trzech mężczyzn nie zostaną sklasyfikowane.

X. NAGRODY
1.Każdy uczestnik sztafet, które zdobędą w klasyfikacjach miejsca I-III otrzyma puchary.
2.Wręczenie nagród odbędzie się na polanie w okolicy restauracji i klubu piknikowego „Dziki zakątek” po zakończeniu biegu.
3.Wśród uczestników biegu po zakończeniu zawodów około godziny 19:15 w ogródku restauracji Bosko-Włosko ul. Tapetowa 12 przeprowadzone zostanie losowanie upominków.

XI. ZASADY FINANSOWANIA
1.Udział w biegu jest płatny i wynosi 60 PLN od drużyny. Opłatę prosimy wnosić na konto bankowe stowarzyszenia Trucht Tarchomin Team: 81 1440 1387 0000 0000 1596 7797. W tytule przelewu należy podać: opłata za Klubową Milę i nazwę drużyny.
2.Uczestnicy biegu przybywają na własny koszt.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Bieg może zostać odwołany w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
2.Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3.Otrzymane numery startowe są zwrotne.
4.Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5.Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja należeć będzie do Organizatora

szczegóły:

https://www.facebook.com/events/1248378598525436/

ttt

Podziel się informacją